Profil firmy

arrow

Na rynku IT Util Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując Klientom...

Doświadczenie

arrow

IT Util, świadcząc profe- sjonalne usługi dla firm z branży energetycznej...

Specjalizacja

arrow

Wspólnie z takimi produ- centami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się...

Wdrażanie dyrektyw UE dotyczących deregulacji, stała poprawa efektywności oraz redukcja kosztów przy równoczesnej poprawie jakości obsługi Klienta, zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i stałym budowaniu przewagi konkurencyjnej są obecnie największymi wyzwaniami firm Utilities. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga zapewnienia efektywnej integracji procesowej całego przedsiębiorstwa wspieranej najnowocześniejszymi rozwiązaniami IT.

Jednym z najważniejszych elementów środowiska biznesowo-informatycznego jest jednolita i spójna architektura IT. Jest ona gwarancją bezpieczeństwa, stabilnego rozwoju oraz znacząco wpływa na redukcję kosztów. W przypadku spółek Utilities jej kluczowymi elementami są następujące, wzajemnie zintegrowane ze sobą grupy systemów:

 • CIS (Customer Information Systems) obejmujące: biling, CRM, techniczną i handlową obsługę klienta, zarządzanie urządzeniami pomiarowymi, zarządzanie danymi z uwzględnieniem obsługi klienta TPA oraz funkcję RTP (Real Time Pricing),
 • EAM (Enterprise Asset Management) obejmujące: zarządzanie majątkiem i jego eksploatacją, zarządzanie projektami i inwestycjami, systemy informacji przestrzennej GIS, specjalistyczne systemy obliczeń inżynierskich,
 • ERP (Enterprise Resource Planning) wraz z BI (Business Intelligence) – stanowiące podstawę do zarządzania zasobami i finansami firmy oraz podejmowania trafnych decyzji zarządczych,
 • Systemy technologiczne jak SCADA, systemy pomiarowe, systemy dyspozytorskie.

Wdrażanie koncepcji sieci inteligentnych (Smart Grid) w firmach Utilities wpływa na zmiany wymagań w stosunku do obecnie wykorzystywanych środowisk biznesowo-informatycznych. Dotyczą one głównie systemów CIS, EAM, systemów pomiarowych i są związane głównie z koniecznością obsługi danych pozyskiwanych ze zdalnych odczytów, ich analityki oraz przetwarzania.

Będące jednym z najważniejszych założeń koncepcji Smart Grid wykorzystanie efektów jakie daje realizacja zdalnych odczytów AMI (Advanced Metering Infrastructure) wymaga posiadania rozwiązań w obszarze systemów billingowych drugiej generacji. Aby móc zarządzać popytem i oferować nowe produkty w oparciu o AMI jak np. koszt zużywanej energii w czasie rzeczywistym należy posiadać odpowiedni system billingowy, który jest w stanie zebrać i przetworzyć dane odczytowe, nie w cyklach miesięcznych, ale quasi-online. Jedną z najważniejszych cech systemu billingowego dzisiaj staje się funkcja RTP (Real Time Pricing) oraz moduł EDM (Energy Data Management). Innymi równie ważnymi cechami tych systemów są: możliwość przetwarzania i prowadzenia analityki znacznych wolumenów danych, zarządzanie procesem ich pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania zgodnie z wymaganiami obsługi klienta TPA.

Nowoczesne systemy CIS umożliwiają także wykorzystanie danych licznikowych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym do lepszego zarządzania i prognozowania pracy całego systemu dystrybucyjnego.

Koncepcja Smart Grid zakłada, że to właśnie systemy CIS, zbudowane w oparciu o billingi drugiej generacji z funkcją RTP, z zaawansowanymi mechanizmami analitycznymi będą fundamentami jej funkcjonowania. Istotnym narzędziem w tej koncepcji jest także AMI, jednak możliwości jakie daje AMI nigdy nie będą wykorzystane bez nowoczesnych rozwiązań w obszarze CIS.

Funkcjonowanie nowych technologii tworzonych w ramach koncepcji Smart Grid oczywiście jest mocno uzależnione od fizycznej sieci będącej nośnikiem dla poszczególnych mediów. Dlatego kolejnym ważnym czynnikiem jest posiadanie efektywnych systemów EAM (Enterprise Asset Management), których głównym elementem są systemy umożliwiające sprawne zarządzanie eksploatacją sieci oraz prowadzenie procesów planowania i realizacji inwestycji.

Żadne inne rozwiązanie nie łączy działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej z możliwościami Internetu w tak efektywny sposób! SAP dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej zapewni Państwa organizacji szeroki zasób możliwości, niezależnie od tego, czy zastosowane zostanie w przedsiębiorstwie dostarczającym energię elektryczną, cieplną, gaz czy też w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej

 • całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem, nadzór na procesami gospodarczymi, raportowanie
 • dowolna szczegółowość i perspektywiczność rozwiązań - od najprostszych, niezbędnych na danym etapie rozwoju firmy, poprzez bardziej rozbudowane, aż do najbardziej złożonych, przeznaczonych dla środowisk o dużej konkurencyjności
 • pełna obsługa przedsiębiorstw multienergetycznych
 • jedna wspólna baza danych dla całego przedsiębiorstwa, bez ograniczeń ilości odbiorców czy też ich charakteru
 • integracja całego łańcucha wartości: podpisanie umowy, realizacja usług przyłączeniowych, odczyty urządzeń pomiarowych, billing, fakturowanie i zarządzanie należnościami
 • zorientowana na klienta architektura rozwiązania
 • usługi dodane - możliwość wykonywania na rzecz innych firm odczytów, billingu, fakturowania, zarządzania należnościami,
 • wykorzystywanie rozwiązania w przedsiębiorstwach działających w grupach kapitałowych
 • pełna obsługa Euro, wielowalutowość
 • obsługa wszelkich kanałów komunikacji z Klientem
 • koncepcja Klienta/Odbiorcy jako Partnera handlowego, różne role - różne zakresy danych, np. Najemca, Właściciel, Potencjalny Klient
 • powiązanie obsługi Odbiorców ze strukturą organizacyjną firmy
 • wykorzystanie workflow - elektronicznego przepływu pracy i dokumentów do realizacji spraw Klientów
 • historia obiektów biznesowych w systemie, np. kolejne umowy i Odbiorcy związani z danym lokalem, miejsca instalacji i uwagi dotyczące liczników: daty, sposoby, powody, dokumenty, kontakty Klienta z przedsiębiorstwem
 • kompleksowa, techniczna obsługa Klienta
 • ewidencja korespondencji
 • integracja procesów obsługi Klienta z innymi procesami przedsiębiorstwa
 • logiczna struktura danych obejmująca część techniczną i handlową
 • dowolna ilość umów dla Odbiorcy
 • koncepcja rachunku umów pozwalająca na stosowanie różnych procedur rozliczeń i windykacji
 • wielowymiarowe hierarchie i segmentacje Klientów
 • ustandaryzowane działania sprzedażowe
 • obsługa pełnego cyklu sprzedaży od szansy poprzez oferty, aż do kontraktu lub umowy ramowej
 • zarządzenie produktami i usługami
 • analizy pipeline sprzedaży
 • monitorowanie statusów realizacji celów sprzedażowych
 • kompleksowa integracja z billingiem i fakturowaniem
 • wielowymiarowe hierarchie i segmentacje Klientów
 • zarządzanie masowym ofertowaniem
 • zarządzanie umowami/aneksami
 • zarządzanie karami umownymi i ich automatyczne rozliczanie
 • automatyczna obsługa nowych Klientów
 • automatyczna obsługa Klientów przychodzących/odchodzących
 • kompleksowa integracja z billingiem i fakturowaniem
 • odczyty zużycia dowolnych mediów
 • odczyty liczników oparte na urządzeniach przenośnych, książki odczytowe i transfer danych z zewnętrznych urządzeń pomiarowych
 • tworzenie elastycznych marszrut odczytowych
 • definiowane procedury akceptacji wyników odczytów
 • odczyty zdalne, współpraca z automatyką pomiarową
 • definiowanie taryf obsługujących rozmaite przypadki biznesowe
 • różne rodzaje billingu, np.: okresowy, na żądanie Klienta, wsteczny, końcowy
 • walidacja dokumentów w trakcie całego procesu billingowego
 • symulacje billingu
  • nowe rodzaje billingu:
   wycena w czasie rzeczywistym (Real Time Pricing) - przedłożona przez Klienta prognoza zużycia jest porównywana z wartościami rzeczywistymi; w zależności od przyjętych ustaleń przekroczenie zdefiniowanego przedziału o +/- n% powoduje dodatkowe naliczenia
  • czas zużycia (Time of Use)
 • rozliczenie pełnego zestawu usług i opłat
 • wymiana danych z innymi sprzedawcami i dystrybutorami
 • symulacje fakturowania
 • możliwość przypisania oddzielnego wzorca faktury do grup Klientów lub nawet pojedynczych Klientów Kluczowych
 • możliwość uwzględniania dowolnych pozycji typu obniżki, dopłaty
 • dołączanie ulotek i materiałów informacyjnych
 • definiowane wielopoziomowe procedury windykacji
 • zarządzanie wieloma różnymi kategoriami przypadków spornych
 • integracja z zewnętrznymi publicznymi rejestrami dłużników
 • całościowa gospodarka urządzeniami pomiarowymi: zarządzanie zapasami, zakupy, instalacje, zdjęcia, wymiany, dane znamionowe, utrzymanie i serwis, różne typy liczników
 • obsługa legalizacji: tradycyjna i statystyczna
 • odzwierciedlenie obiektów technicznych na dowolnym poziomie szczegółowości - liczniki, urządzenia dodatkowe (np. przekładniki, reduktory), przyłącza, złącza; także obiekty przyłączone (np. kamienice, bloki, zakłady) i lokale (np. mieszkania)
 • jednoznaczne przypisanie obiektów dzięki strukturze administracyjnej i zesłownikowanej bazie adresowej: miejscowości, ulice, kody pocztowe
 • profile i zużycia dla obsługi typowania nielegalnego poboru
 • segmentacja pod kątem nielegalnego poboru
 • raporty wspomagające wykrywanie nielegalnego poboru
 • wsparcie technicznej i handlowej obsługi nielegalnego poboru
 • zalecenia pokontrolne i monitorowanie ich wykonania
 • wielowymiarowa segmentacja Klientów
 • planowanie działań marketingowych na dowolnym poziomie szczegółowości
 • całościowe zarządzanie kampaniami
 • analizy relacji z Klientami
 • analizy ruchu na stronach internetowych
 • przygotowywanie dowolnych analiz marketingowych
 • obsługa wszelkich usług i produktów przedsiębiorstwa, w tym własnych i firm trzecich
 • ujęcie finansowe i rzeczowe, przyporządkowanie zasobów
 • zestawienia konfigurowanych usług i produktów w łatwy sposób pozwalające na ich specyfikację i wycenę
 • gromadzenie danych odczytów wykonywanych w kilkunastominutowych odstępach, profile zużycia
 • wykorzystywanie zebranych danych do billingu czasu rzeczywistego (Real Time Pricing) lub billingu czasu zużycia (Time of Use)
 • wykorzystywanie profili zużycia do prognozowania i bilansowania
 • monitorowanie dowolnych wartości w różnych punktach pomiarowych
 • działania matematyczne na profilach, np. dodawanie, znajdowanie minimum, maksimum
 • obsługa Klientów rozproszonych
 • elastyczne, wielowymiarowe raportowanie
 • niezbędne sprawozdania (np. regulator, agendy rządowe)

Istotnym elementem naszej oferty jest budowa rozwiązań w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych z funkcjami zarządzania ich udostępnianiem zgodnie z wymaganiami TPA, bilansowania i prognozowania systemu dystrybucyjnego, profilowaniem Klientów, prowadzeniem rozbudowanej analityki, funkcją RTP (Real Time Pricing) budowanych w oparciu o moduł EDM (Energy Data Management) systemu SAP for Utilities.